AH402FUA传感器 霍尔传感器T0-92S
制造商: 际微原装现货
特点: AH402FUA传感器 霍尔传感器T0-92S
库存: 71654 件
详情请咨询:0755-83149189

提交询价
产品参数
常备大量库存在售,满足从研发到批量生产的所有大小批量采购需求